Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Allmänt

Skolan

Stödboende

Fritid

Lokaler

Inskrivning

Utslussning

Dokumentation

Arbetssätt

Dokumentationen är en del av behandlingsprocessen av den unge.

Varje dag förs daganteckningar av personalen.

Genomförandeplan (BBIC) skrivs av kontaktperson ungefär en månad efter placeringens början. Utgångspunkten för denna är tidigare utredningar, samtal med ungdomen och hans föräldrar, samtal med socialsekreterare och f d lärare samt 4:e Våningens observationer och intryck av honom/henne.

Planen görs i samarbete mellan socialsekreterare och föreaståndarna.

Varje månad gör föreståndare/kontaktperson en sammanfattning för tiden sedan sist från de daganteckningar som föreligger, lärarnas uppfattning om elevens skolarbete samt kontaktpersonens egna reflektioner kring den unge. Sammanfattningar förvaras i den unges egen pärm. Kontaktpersonerna dokumenterar även viktiga beslut, observationer och föräldrakontakter i journalanteckningarna.

Sammanfattningen redovisas för den unge i ett uppföljningssamtal med den unge, som då har möjlighet att tillägga sin åsikt eller syn på skeendet. Om dennes uppfattning skiljer sig från personalens, skrivs den unges synpunkter in i protokollet från samtalet. Vid detta samtal deltar kontaktperson, föreståndare och ungdom. Vid detta samtal utgår vi från en utarbetad mall, som används vid varje uppföljningssamtal.

1/3 >>