Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Allmänt

Skolan

Stödboende

Fritid

Lokaler

Inskrivning

Utslussning

Dokumentation

Arbetssätt

Varje ungdom får en kontaktperson. Att bygga upp en bra och trygg relation mellan den unge och kontaktpersonen blir inledningen på behandlingsarbetet. Kontaktpersonerna har ett särskilt ansvar för ”sin” ungdom t ex vad gäller samtal, föräldrakontakter, enskilda aktiviteter för den unge, den unges ekonomi och planering av densamma samt den unges hygien och ordning. Kontaktperson och föreståndare samarbetar kring den unge.

Genom samvaro och samspel mellan personal och ungdomar ger vi dem nya förebilder och förhållningssätt, som hjälper ungdomarna att ändra ”mönster” inför framtiden. Identifikation är en viktig förutsättning när självbild och identitet skall ändras eller skapas.

Teckenekonomi tillämpas – med utgångspunkt från individuella behandlingsmål.

När ungdomarna visar att de klarar kraven och mognar, får de också efterhand mer frihet och ansvar. Exempel på detta kan vara att veckopeng övergår till månadspeng eller att permissionerna utökas.

Behandlingskonferenser hålls med varierande tidsmellanrum, från 2 - 10 veckor, beroende på i vilken fas i behandlingsarbetet vi är samt vad som beslutats i genomförandeplanen. Vid dessa möten deltar föräldrar, socialsekreterare, kontaktpersoner, föreståndare, lärare samt berörd ungdom.

<< 2/2